Boskerpark Zijpe

Status:

Voorontwerp

Locatie:

Zijpe

Tags:

Recreatie, Woningen, Nieuwbouw

Oppervlakte:

350 Recreatiewoningen

Opdrachtgever:

Boskerpark BV

Beeldkwaliteitsplan

Het te ontwikkelen nollenlandschap zal door het sterke landschappelijke element in de tijd zijn vorm krijgen. Dit geldt zowel voor het recreatiepark als de natuurzone.
De inspiratie en daarmee de ruimtelijke referentie zijn de Nollen van Abbestede en het natuurgebied De Nollen/Kooibosch. Deze gebieden bevatten een contrast tussen open natte gebieden en kleinschalige droge gebieden met opgaand groen.
De ruimtelijke structuur van het nollenlandschap biedt een eindeloze variatie aan woningbouwlocaties. De plek in het landschap bepaalt de expressie van de woningbouw in het Boskerpark.
De ruimtelijke structuur van het Boskerpark bestaat uit drie begroeiingstypen te weten;

1.  Bos;
2.  Bosschages;
3.  Nollen.

Tussen de Nollen en de natuurzone is een brede zone die bestaat uit watergangen en natuuroevers. Deze overgang van natuur naar Nollen wordt op een landschappelijke manier vormgegeven, zodat een interressante rand van water, riet en graslanden ontstaat. Deze rand zal worden aangeduid als verbijzondering aan het water.
De architectonische expressie binnen de begroeiingstypen wordt ingekaderd door de volgende vier thema’s:

1.  Mate van spreiding van de woningen
2.  Gedektheid – opvallendheid
3.  Overgang van privé naar openbaar
4.  Ontsluiting – padenstructuur

Ruimtelijke visie

Binnen de begroeiingstypen is er een verscheidenheid aan verschijningsvormen mogelijk. Situering van de woningen binnen dit nollenlandschap en oeverzone levert een grote diversiteit van woonsferen.
De diversiteit in woonsferen binnen het nollenlandschap is uitgangspunt voor het recreatiepark. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de interne diversiteit en het benutten van het zicht op het omliggende landschap. Het zicht vanuit de omgeving naar het Boskerpark toe dient voornamelijk te bestaan uit de landschappelijke beleving van het nollenlandschap.
Een prominente presentatie van woningen in het landschap is niet gepast en zal een directe verstoring opleveren van het gewenste beeld, waarin de overgang van droog naar nat zichtbaar wordt gemaakt.
De verbrede watergang als overgang naar de natuurzone biedt een aanleiding voor een bijzondere woonsfeer. Nadruk hierbij is dat de woningen zich niet prominent aan het landschap presenteren. Op een aantal specifieke plekken in de inhammen kunnen woningen op de oever of in het water worden geplaatst. In de inhammen mogen enkele woningen in het water worden geplaatst. De afstand van de woningen tot de oever moet beperkt blijven zodat de zichtbaarheid vanuit het landschap minimaal is. De plekken waar het nollenlandschap in gekeken kan worden dienen vrij te blijven van bebouwing.