Randersdijk Frieseweg Alkmaar

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Alkmaar

Tags:

Tags

Oppervlakte:

22 appartementen, parkeerkelder

Plangebied

De te bebouwen locatie is gesitueerd op het perceel in de bocht van de Randersdijk en de Frieseweg, ten noorden van de Friesebrug over het Noordhollands Kanaal in Alkmaar. De woonbuurt Ooievaarsnest (Bestemmingsplan Ooievaarsnest/ Rekerbuurt e.o.) wordt in de Welstandsnota als een vooroorlogse woningbouw met samenhangende bebouwing aangeduidt. Deze bebouwing heeft een cultuurhistorische en architectonische waarde, met een zekere kwetsbaarheid vanuit de individuele woninguitbreiding, sloop en nieuwbouw. De betreffende locatie ligt ten noordoosten van de binnenstad van Alkmaar in de randzone van het centrum. Het bouwplan ligt in een grensgebied. De centrumfunctie van Overstad met kantoren, detailhandel en wonen, gaat over in uitsluitend een woonfunctie. Door deze verscheidenheid aan functies wordt de omgeving gekarakteriseerd door een groot verschil in bouwmassa’s en hoogten van gebouwen.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden & kwaliteitseisen

Vanuit de cultuurhistorie dient de waardevolle lintbebouwing gehandhaafd te blijven. De Randersdijk ligt langs de route die deel uit maakt van de oude Westfriese Omringdijk. De locatie ligt aan de rand van de wijk en is georiënteerd op de Friesebrug. De plek is geschikt voor een woningbouwinvulling. Deze invulling moet in hoogte en massa reageren op zijn omgeving. De bestaande bebouwing aan de overzijde van de Frieseweg is circa 20 meter. De aanlanding van de Friesebrug maakt dat de locatie erg laag ligt ten opzichte van de weg. In reactie op de hoge bouwhoogte van de overzijde en deze lage ligging kan de bebouwing wel wat massa hebben. Maar de bebouwing moet ook reageren op de kleinschalige bebouwing van de omliggende percelen.

Massa en vorm

Gevelkarakteristiek