Nieuwbouw en Renovatie RKZ Beverwijk

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Beverwijk

Tags:

Ziekenhuis, Nieuwbouw, Renovatie

Oppervlakte:

Nieuwbouw: 2.070 m2 BVO / Renovatie: 9.470 m2 BVO

Opdrachtgever:

Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis

In samenwerking met het Rode Kruis Ziekenhuis, het algemene ziekenhuis voor de regio Kennemerland, heeft Leeuwenkamp Architecten een uitbreidings- en herhuisvestingsplan ontwikkeld en gerealiseerd. In afwachting van de gewenste nieuwbouw is door uitbreiding, renovatie, herschikking en herhuisvesting een ziekenhuis ontstaan dat voldoet aan de huidige eisen. Dit complexe plan is bekend onder de noemer Aanbouw Schuif en Renovatie (ASR) en bevat zo’n 80 kleine en grotere faseprojecten. In verband met het in gebruik houden van het ziekenhuis is het totaalproject in een keer ontworpen en berekend. De uitvoering is geschied in de faseprojecten 1 en 2.

Fase 1

Dit bestaat uit het uitbreiden van het bestaande ziekenhuis met een nieuw polikliniekgebouw voor de afdelingen kindergeneeskunde, psychologie, cardiologie, longgeneeskunde en allergologie. Ook de Raad van Bestuur kreeg in deze uitbreiding een eigen onderkomen.

Fase 2

Met het in gebruik nemen van het nieuwe polikliniekgebouw kwam er een zogeheten schuifruimte in het bestaande ziekenhuis. Deze ruimte is gebruikt om te starten met het verschuiven, om aan te vangen met de verbouw en de
nieuwbouw en om het renoveren van het overgrote gedeelte van het bestaande ziekenhuis mogelijk te maken. Fase 2 omvatte verder onder meer het renoveren van de bouwkundige en installatietechnische inbouwpakketten. De uitbreiding, renovatie en (ver)nieuwbouw betroffen onder meer de afdelingen spoedeisende hulp, urologie, eerste harthulp (EHH) endoscopie, geriatrie, reumatologie, plastische chirurgie, dermatologie en radiologie. Tevens vielen hieronder de kliniek (1e, 4e en 5e verdieping), kleedkamers kelder, steriele opslag, dienstapotheek, kraamsuites, specialistische en interne verpleegkunde, huisartsenpost en het laboratorium.

Complexiteit

De complexiteit van een renovatie in de ziekenhuissector zit deels in het doorfunctioneren van de organisatie tijdens de uitvoering. Alle afdelingen van het Rode Kruis Ziekenhuis zijn tijdens de renovatie in bedrijf gebleven. Er is in het technisch ontwerp zeer veel rekening gehouden met het in bedrijf houden van het overige deel van het ziekenhuis en het beperken van de overlast voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
De volledige renovatie is in een tachtigtal fasen opgedeeld. Deze door Leeuwenkamp Architecten voorgestelde gefaseerde uitvoering is noodzakelijk om het doorfunctioneren van de bestaande installatie, gebruik, serviceverlening en functies te kunnen garanderen.
Met name ten aanzien van de herschikking en of verplaatsing van de diverse afdelingen is het gezamenlijk ontwikkelde masterplan met bijbehorende uitvoeringsplanning voor de nieuwbouw en de renovatie uitgangspunt geworden voor de diverse gebruikersparticipaties. Deze volledige gebruikersparticipatie vond plaats in de daarvoor in overleg vastgestelde PIR-vergaderingen, conform de planning.
Uitgangspunten voor het projectmanagement van de renovatie waren: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit + Risico’s.

Proces van gebruikersparticipatie

In de deelvergaderingen heeft er intensief overleg met de diverse gebruikers en/of gebruikersgroepen plaatsgevonden. Van deze vergaderingen zijn verslagen gemaakt en parallel aan deze vergaderingen is Leeuwenkamp Architecten gestart met het opstellen van een projectinrichtings-ruimteboek met bijbehorende tekeningen. In het PIR-boek werden alle in de vergaderingen besloten zaken ten aanzien van het ontwerpproces vastgelegd en gecontroleerd.